บันทึกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Chiba Institute of Technology เมืองชิบะ

ระยะเวลา 1.5 เดือน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

1. น.ส.ปภาดา จี๋มะลิ สาขา IM ชั้นปีที่ 4SHARE :