บันทึกประสบการณ์จากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกงานระยะสั้นที่

Philinter Education Center (Engclues Internship) --Student Staff 

ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 14 มิถุนายน 2562


1. น.ส.เกวลิน กำมะหยี่ สาขา IB ชั้นปีที่ 3

2. น.ส.สุทธิดา ชูสมภพ สาขา BJ ชั้นปีที่ 3


SHARE :