บันทึกจากนักศึกษาโครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ Higashikawa Town ฮอกไกโด ปี 2562
ระยะเวลา 2 เดือน และ 1 เดือน 


ระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 24 เมษายน 2562

1. นายสิทธิพล ปกรณ์มโนกุล สาขา IT ชั้นปีที่ 2

2. นายกันต์ธร ธีรานุตร สาขา AE ชั้นปีที่ 4


ระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 24 เมษายน 2562

1. น.ส.กนกพร ขจรบุญ สาขา BJ ชั้นปีที่ 2

2. น.ส.เกจิตา ศรีธวัช ณ อยุธยา สาขา BJ ชั้นปีที่ 2

3. น.ส.นภสร สุขสมบัติ สาขา MT ชั้นปีที่ 2


SHARE :