บันทึกประสบการณ์จากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Institute of Technologists

ระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 29 พฤษภาคม 2562


1. น.ส.ฐิตาภา กันโพธิ์ สาขา IE ชั้นปีที่ 3

2. นายวรเดช เดชะถิรวัฒน์ สาขา IE ชั้นปีที่ 3SHARE :