บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Osaka University (MAPLE)

ระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2560 - ปลายเดือนกันยายน 2561   1. น.ส.พรนภัส ยิ่งตระกูล  สาขา BJ ชั้นปีที่ 4 (ได้ทุน JASSO)

   3. นายกลวัชร ชัยวรรณ  สาขา BJ  ชั้นปีที่ 4SHARE :