บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Shinshu University 

ระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  - 30 กันยายน 2561         1. นายกฤชณัท เนาวสัยศรี  สาขา IM  ชั้นปีที่ 4 

         2. นายธิติ เธียรมนตรี  สาขา AC ชั้นปีที่ 3
SHARE :