บันทึกประสบการณ์จากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวที่

Tokyo University of Agriculture and Technology (STEP@TUAT)

ระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - เดือนตุลาคม 2561


น.ส.สโรชา อ่อนแครง สาขา BI ชั้นปีที่ 4 ได้ทุน JASSOSHARE :