บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Chiba University (J-PAC) 2017-2018

ระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2560 - เดือนกันยายน 2561


น.ส.ภัทราวรรณ แก้วดี สาขา IB ชั้นปีที่ 4SHARE :