บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Muroran Institute of Technology

เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2558
1.น.ส.ใยแก้ว ไตรกิ่ง สาขา EE ชั้นปีที่ 2
SHARE :