บันทึกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ที่ Institute of Technologists (Monotsukuri University) เมืองโตเกียว

ระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - วันที่ 1 มิถุนายน 2558


  

1.นายพิจักษณ์ อาศนเวช สาขา AE ชั้นปีที่ 3

2.นายพัชรพล วงษ์คูณ สาขา PE ชั้นปีที่ 3SHARE :