โครงการนักศึกษา TNI เดินทางไปสหกิจที่

OPU Internship Program in SMEs, Sakai City, Osaka ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 15 กันยายน 2558

(The Internship Program of the College of Engineering, Osaka Prefecture University)
1.นายธนภัทร ครรชนะอรรถ สาขา AE ชั้นปีที่ 4

2.นายทิวสน อักษร สาขา AE ชั้นปีที่ 4

3.น.ส.ณัฏฐรี ชูชุมศรี สาขา PE ชั้นปีที่ 4

4.นายกัมปนาท ภู่ระหงษ์ สาขา AE ชั้นปีที่ 4

SHARE :