บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Tohoku University (IPLA)

ระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2559 - ปลายเดือนกันยายน 2560 (ได้ทุน JASSO)


1. น.ส.ชลลดา มาสิลีรังสี สาขา BJ ชั้นปีที่ 4

2. น.ส.อิสริญา มิตรน้อย สาขา BJ ชั้นปีที่ 4


SHARE :