บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Shiga University

ระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2559 - เดือนกันยายน 2560


1. นายปิติพล ลิขิตประเสริฐ สาขา BJ ชั้นปีที่ 4SHARE :