บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Tohoku University (DEEp-Bridge)

ระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2559 - เดือนกันยายน 2560 ได้ทุน JASSO


1. น.ส.ศุภิสรา วิลามาศ สาขา BJ ชั้นปีที่ 4SHARE :