บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ okyo University of Agriculture and Technology (STEP@TUAT)

                                                          ระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2559 - เดือนตุลาคม 2560 ได้ทุน JASSO


1. น.ส.ณัฐณิชา จารุวัฒนศักดิ์ สาขา CE ชั้นปีที่ 4SHARE :