บันทึกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Chiba Institute of Technology  

เมืองชิบะ ระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 6 เมษายน - วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

1. น.ส.ปาริชาติ รักษ์พฤษชาติ สาขา AE ชั้นปีที่ 4SHARE :