เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชํานาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานธุรกิจ อุตสาหกรรม ที่มีความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์ ดําเนินการ และบริหารจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร สามารถสื่อสารและทํางานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้เป็นอย่างดี และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านนี้ที่มีการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

...
อ.ภัสมะ เจริญพงษ์
...
อ.กานดา ทิวัฑฒานนท์
...
ผศ. เกษม ทิพย์ธาราจันทร์
...
อ.นุชนารถ พงษ์พานิช
...
อ.ธันยพร กณิกนันต์
...
ดร. สรมย์พร เจริญพิทย์

อาจารย์สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

...
อ.ฐนสิน ญาติสูงเนิน
...
ผศ. ดร. ประจักษ์ เฉิดโฉม

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

 • วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

 • Bachelor of Science (Business Information Technology)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

 • B.Sc. (Business Information Technology)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 1. นักวิเคราะห์ระบบด้านธุรกิจ
 2. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ
 3. นักจัดการระบบสารสนเทศ
 4. ที่ปรึกษาระบบสารสนเทศ
 5. ผู้ประเมินระบบสารสนเทศ
 6. นักจัดการการตลาดออนไลน์
 7. ผู้จัดการโครงการ
 8. วิศวกรขาย
 9. นักวิเคราะห์ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
 10. ผู้ตรวจสอบด้านสารสนเทศ
 11. ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 12. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 134 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษา 24 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 34 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา 36 หน่วยกิต
2.3 ฝึกปฏิบัติ - หน่วยกิต
2.3.1 เลือกเรียนสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
2.3.2 เลือกทําโครงงานและฝึกงาน 4 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา - หน่วยกิต
2.4.1 เลือกเรียนสหกิจศึกษา เลือกเรียน 15 หน่วยกิต
2.4.2 เลือกทําโครงงานและฝึกงาน เลือกเรียน 18 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา