เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

จุดเด่น

นักศึกษาที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT เป็นที่ต้องการของธุรกิจสาขาต่างๆ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในทุกรูปแบบ เนื่องจากทุกสถานประกอบการจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยการเรียนในสาขานี้เน้นให้ผู้เรียนสามารถทำงานด้าน IT ทั้งในบทบาทของผู้พัฒนา และผู้ใช้งานระบบ ผ่านการเรียนที่เน้นการปฏิบัติจริง และมีการส่งนักศึกษาให้เข้าไปทำงานในสถานประกอบการจริง

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
 2. นักพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจ
 3. นักเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
 4. ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
 5. บริษัทที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. ทํางานในสถานประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล (BI)

จุดเด่น

เป็นสาขาที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ ทำให้บัณฑิตสามารถพัฒนาโปรแกรมและประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านต่างๆ ให้กับองค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหลักสูตรมีการเรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ชั้นนำ ที่ได้รับความนิยมในระดับสากล เช่น SAP Oracle และ Google Apps ซึ่งผลสำรวจจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม พบว่าปัจจุบันความต้องการบุคลากรที่จบการศึกษาในสาขานี้ ยังเป็นที่ต้องการสูงมาก

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิเคราะห์ระบบด้านธุรกิจ
 2. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ
 3. นักจัดการระบบสารสนเทศ
 4. ที่ปรึกษาระบบสารสนเทศ
 5. ผู้ประเมินระบบสารสนเทศ
 6. นักจัดการการตลาดออนไลน์
 7. ผู้จัดการโครงการ
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโนโลยีมัลติมิเดีย (MT)

จุดเด่น

เน้นการเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติจริง และสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัยมาตรฐานสากล ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ ผลิต และวิเคราะห์งานด้านมัลติมีเดีย มีศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีความคิดสร้างสรรค์มีคุณธรรม และจริยธรรม ผลงานนักศึกษาได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกเป็นจำนวนมาก

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. ทำงานในสถานประกอบการภาคธุรกิจ โดยมีความชำนาญในการออกแบบระบบมัลติมีเดีย การใช้เครื่องมือช่วยในการพัฒนาและออกแบบ
 2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เช่น เป็นผู้วางระบบมัลติมีเดีย เป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 3. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)

จุดเด่น

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน มีการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดสอนรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาทันสมัยสอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ “Thailand 4.0” เน้นการเรียนการสอนทั้งบรรยายและการปฏิบัติจริงตามหลัก MONOZUKURI ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ผลิต และประเมินผลชิ้นงานได้จริง ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการ โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น เนื่องด้วยประเทศญี่ปุ่นถือเป็นต้นแบบทางด้านอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นอกจากนั้นผู้เรียนสามารถฝึกใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานเดียวกันกับอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. นักสื่อสารองค์กร
 2. นักจัดและผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัล
 3. นักจัดและผลิตรายการวิทยุออนไลน์
 4. ผู้สร้างสรรค์งานสื่อ
 5. นักวิจัยและวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล
 6. นักออกแบบงานกราฟิก
 7. ผู้ดูแลงานอีเว้นท์
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

จุดเด่น

หลักสูตรถูกออกแบบมาโดยการบูรณาการหลักการของ Monozukuri และ Hitozukuri ที่เน้นการสร้างของและสร้างคนในรูปแบบของญี่ปุ่น โดยรวมทั้ง 3 สาขาด้วยกัน เพื่อความสมบูรณ์ขององค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ด้านสารสนเทศทางธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูล (Business Information Systems and Data Analytics) การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining and Big Data), ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology), ด้านเทคโนโลยีระบบ เครือข่าย (Network Technology) , Internet of Things (IoT) และ Artificial Intelligence (AI) นอกจากนี้ยังเป็นการผสมผสานการเรียน แบบ Practical and Research

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. ผู้บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ / โครงการซอฟต์แวร์
 2. ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ / ศูนย์บริการสารสนเทศ
 3. ผู้บริหารฐานข้อมูล
 4. นักพัฒนาระบบสารสนเทศ / นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 5. นักออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร
 6. นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
 7. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม