คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ TNI
" แตกต่างด้วยภาษา ก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม "

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งการวิจัย การประยุกต์ และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคมโดยยึดมั่นในคุณธรรมและมีจริยธรรมในวิชาชีพ

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


อ. อดิศักดิ์ เสือสมิง

ความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2550 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้อนุมัติการจัดตั้งสถาบันเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยให้สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ลงทุนจัดตั้งสถาบันโดยมีงบลงทุน 394 ล้านบาท โดยการซื้อที่ดินและจัดสร้างอาคารเรียน 2 หลัง

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่แก่บุคคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศมานานกว่า 35 ปี จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส.ส.ท.ได้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างบุคคลากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเฉพาะทางขึ้น โดยตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมไทย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคณะหนึ่งซึ่งสามารถผลิตบุคคลากรที่ขาดแคลนให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรม มีความสำคัญต่อการพัฒนา ธุรกิจอุตสาหกรรมในเรื่องของระบบสารสนเทศที่ใช้ในการทำธุรกิจ การผลิตและการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของประเทศอย่างมาก สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่นจึงจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นตั้งแต่ในปีแรกของการจัดตั้ง โดยจัดให้มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักสูตรแรก ต่อมาในปีการศึกษา 2553 ได้มีการเปิดหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และในปีการศึกษา2554 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา

“ พัฒนาวิทยาการ เสริมสร้างอุตสาหกรรม เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ”

ปณิธาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อเป็นแหล่งสร้าง และพัฒนาบุคคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งการวิจัย การประยุกต์ และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคมโดยยึดมั่นในคุณธรรมและมีจริยธรรมในวิชาชีพ

พันธกิจ

  1. จัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ การพัฒนาระบบใหม่ และการประยุกต์ในงานธุรกิจอุตสาหกรรม
  2. พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม คิดเป็นทำเป็น มีความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกต่อสังคม
  3. ดำเนินการวิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ
  4. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
  5. ทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนวัตกรรมใหม่ๆ ของไทยให้กับนานาชาติ