...

คุณพรรษชล แสงอรุณ

เลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

...

คุณอาทิตยา ไทยยงค์

เลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ