บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Aso-juku เมืองฟุกุโอกะ

ระยะเวลา 37 วัน (ระหว่างวันที่ 14 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2559)  SHARE :