บันทึกนักศึกษาเดินทางไปสหกิจศึกษาโครงการ

OPU Internship Program in SMEs, Sakai City, Osaka ประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - วันที่ 26 กันยายน 2560

1. นายณัฐ ตั้งเปรมศรี สาขา AE ชั้นปีที่ 3

2. นายวรเศรษฐ์ พงศ์พันธ์สันติ สาขา AE ชั้นปีที่ 3

3. น.ส.ปาลวดี แพสมบูรณ์ทรัพย์ สาขา PE ชั้นปีที่ 3

4. น.ส.พิชญา ศรุตนนท์ สาขา PE ชั้นปีที่ 3

SHARE :