บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวและเรียนภาษาที่ Shinshu University

ระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2559 - เดือนกันยายน 2560


1. นายอินทัช เหล่าวีระกุล สาขา IM ชั้นปีที่ 3 (ได้ทุน JASSO)

2. นายชนสิทธิ์ เจริญสุข สาขา CE ชั้นปีที่ 4

SHARE :