บันทึกจากนักศึกษาโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมระยะสั้นที่โรงเรียนวิชาชีพอาซาฮีคาวะฟุคุชิ 

เมืองฮิกาชิคาวา ฮอกไกโด (Japanese Language Culture Program)

ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2560 (ระยะเวลา 27 วัน)


1. นายสิรวิชญ์ สาระจันทร์ สาขา BJ ชั้นปีที่ 4

2. นายศุภวิชญ์ วนาวรกุล สาขา EE ชั้นปีที่ 4

3. นายธีรดนย์ พิพัฒนสุภรณ์ สาขา EE ชั้นปีที่ 4

4. นายหัสชัย วงศ์บุญหนัก สาขา HR ชั้นปีที่ 4

5. นายปวริศร์ ผลาสินธุ์ สาขา EE ชั้นปีที่ 4SHARE :