โครงการทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น Sakura Science Program ที่ Salesian Polytechnic เมืองโตเกียว

ระยะเวลา 8 วัน ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2560


1. น.ส.ขวัญฤทัย รัตนโกวิน สาขา BI ชั้นปีที่ 

2. น.ส.ธิติยา จงเจือกลาง สาขา MT ชั้นปีที่ 3
SHARE :