หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

            1. ตราสัญลักษณ์ต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นสถาบันที่มีการเรียนการสอนสไตล์ญี่ปุ่น และมีความเป็นนานาชาติผสมผสานกันอย่างลงตัว 

             2. การอออกแบบจะต้องเป็น Logo แบบ Lettermark หรือ Monogram คือตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่มี
เพียงคำว่า
TNI เท่านั้น โดยอาจจะมีการออกแบบลักษณะอักษรพิเศษหรือใส่องค์ประกอบที่ทำให้โดดเด่น แตกต่างจากอักษรทั่วๆ ไป

             3. ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกปรากฏอยู่ในชิ้นงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตลอดจน ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมายหากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน

            4. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่ประกวด มีความชัดเจน มีเอกลักษณ์ มีความหมาย เป็นสื่อกลางที่ทันสมัย เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ เข้าใจและจดจำง่าย โดยการออกแบบไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบและตัวอักษร

            5. ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น

            6. ผลงานต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริงกับสื่อสิ่งพิมพ์สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

            * ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน

            7. ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงต่อไป

การส่งผลงาน
          ผู้สนใจที่ประสงค์จะเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวด จะต้องจัดส่งรายละเอียดตามที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนด ประกอบด้วย

            1. ใบสมัคร และแนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ไม่เกิน 5 บรรทัด)

            2. ผลงานภาพสีเป็นไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมในรูปแบบนามสกุล .AI หรือในรูปแบบนามสกุลอื่น ๆ และไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ Code สี โหมด CMYK (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้) ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4

            3. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทาง E-mail: tniinfo@tni.ac.th

ติดต่อสอบถาม : คุณธนบรรณ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ โทร 02 763 2600 ต่อ 2783 

ดาวน์โหลดใบสมัครSHARE :