หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)  ได้รับเกียรติจาก Prof. Eiko Tomiyama จาก Graduate Institute for Entrepreneurial Studies (Niigata) ประเทศญี่ปุ่น มาบรรยายพิเศษ เรื่อง Marketing Mix and Service Marketing in Japanese Style ให้กับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร MBA ของสถาบันฯ รวมทั้งบุคคลทั่วไป  เมื่อวันศุกร์ที่ 23-24 สิงหาคม 2562 
SHARE :