นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย โครงการ "สร้างนักบริหารดีและเก่ง"  หลักสูตร Creating Future Great Leaders ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดย มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร  เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562 ระยะเวลารวม 13 วัน


        รูปแบบโครงการเป็นการอบรมให้ความรู้ทางการบริหารธุรกิจและกิจกรรม Outing day จ.ชลบุรี ในโครงการนี้ ได้ส่งเสริมจัดประกวดแผนธุรกิจและตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล  คือ

                1. กลุ่ม นางสาวสุประวีณ์   สว่างแจ้ง ชั้นปีที่ 2 ร่วมกับเพื่อนๆ จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในผลงาน "แผนการจัดตั้งสถาบันอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่คอยดูแลเด็กออทิสติก" 


                2. กลุ่ม นายณัฐดนัย   อินหว่าง ชั้นปีที่ 2 ร่วมกับเพื่อนๆ จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ  ได้รับรางวัลชมเชย ในผลงาน Co-working Space การจัดการขยะในประเทศไทย


                            SHARE :