เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (ภาคฤดูร้อน) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี
และการเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563  
จากเดิมวันที่ 30 มีนาคม 2563 ไปเป็นวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 


สถาบันฯ จะแจ้งกำหนดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามปฎิทินการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงให้ทราบ
ทางระบบบริการการศึกษา ที่ https://reg.tni.ac.th


SHARE :