รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี และ รศ.ดร.ชุมพล อันตรเสน รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิ.ย. 63

 SHARE :