สถาบันได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 - 18 กันยายน 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี   พรรณวิเชียร กรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สถาบันได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ ระดับหลักสูตรผ่านมาตรฐานทุกหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.52  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี ระดับคณะจำนวน 4 คณะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.24  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีและระดับสถาบัน  ได้คะแนนเฉลี่ย  4.01  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี  โดยสถาบันมีจุดเด่นในภาพรวมดังนี้ 

    ผู้บริหารทุกคนมีความมุ่งมั่นในการปฎิบัติงานมีความตั้งใจที่แก้ปัญหาต่างๆ ในองค์กร ยอมลดประโยชน์ส่วนตัวเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและผู้ปฎิบัติงานหลายภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร ทำให้องค์กรพร้อมปรับตัวและพัฒนาไปข้างหน้า รวมทั้งช่วยกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยพยายามเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลาย เพื่อส่งผลให้สถานะขององค์กรดีขึ้นและทำให้เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งร่วมมือร่วมใจในการทำงาน ซึ่งจะนำเข้าสู่องค์กรคุณภาพในที่สุด

 
       SHARE :