Bangkok Japanese Software Association (BJSAมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 คน โดย มี รศ.ดร.บัณฑิต  โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี และ รศ.ดร.รัตติกร  วรากูลศิริพันธุ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563                   SHARE :