ฝ่ายกิจการนักศึกษา TNI ขอสำรวจความต้องการในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19)  เพื่อสถาบันฯ  จะได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุน/จัดสรรวัคซีนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป

    โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีน และยังไม่ได้ลงทะเบียนสำรวจในรอบที่ 1 สามารถลงทะเบียนในรอบที่ 2 ภายในวันที่ 23 ก.ค. 64     ตามลิงก์นี้ https://bit.ly/3gPyh3BSHARE :