ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฉบับที่ 063/2564 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดประกาศสถาบัน ฉบับที่ 063/2564 คลิก

SHARE :