ตามที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้สำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)
ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ประจำปีการศึกษา 2564

บัดนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้รวบรวมข้อมูลและดำเนินการขอรับการสนับสนุนวัคซีนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปเรียบร้อยแล้ว โดยสถาบันฯ อยู่ระหว่างรอการแจ้งนัดหมายวันเวลาในการฉีดวัคซีน จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หากทราบวันเวลาที่ชัดเจน จะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป

    ปัจจุบันนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและคิว การเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ได้ตามลิงก์นี้ 
หมายเหตุ: การจัดคิวเรียงตามลำดับก่อน-หลัง ตามที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้
สอบถามข้อมูลได้ที่ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร. 02-763-2622-4SHARE :