เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการฯ การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำหนดให้นักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนที่สถาบันฯ ได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ  โดสแล้วมากกว่า 90% ของจำนวนผู้ที่เข้ามาที่สถาบันฯ ทั้งหมด สถาบันฯ จึงได้จัดหาวัคซีนซิโนฟาร์ม เพื่อรองรับนักศึกษาของสถาบัน ทั้งนี้ขอความร่วมมือนักศึกษา ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ลงชื่อแจ้งความประสงค์  และให้ความยินยอมในการขอรับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ที่สถาบันฯ จัดหาให้ (ดำเนินการโดยรพ.ปิยะเวท) ขอให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 30 ก.ย. 64 ก่อน 12.00 น. โดยมีกำหนดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในวันที่ 1 ต.ค. 64 ให้กับนักศึกษา จำนวน 500 คน  ที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ที่   https://dlink.me/6GYgR


SHARE :