รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563


      สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 16 - 17 กันยายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร กรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 2 ท่าน คือ รศ. ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย ผศ.ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สถาบันได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

  • ระดับหลักสูตรผ่านมาตรฐานทุกหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.67  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี  
  • ระดับคณะจำนวน 4 คณะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.45 ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี
  • ระดับสถาบัน ได้คะแนนเฉลี่ย  4.27  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

โดยสถาบันมีจุดเด่นในภาพรวมดังนี้

  1. ผู้บริหาร บุคลากร สถาบัน มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพสูง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและบริหารงานเป็นอย่างดี  ถ้ามีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนแล้ว เชื่อว่าสถาบันจะสามารถดำเนินการไปสู่ความเป็นเลิศดังที่ตั้งใจไว้ได้
  2. สถาบันมีการกำกับดูแลด้านการเรียนการสอนมีกลไกในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและทุกคนถือเป็นหน้าที่ ที่ดำเนินการโดยมุ่งเน้นคุณภาพ และประกอบกับสถาบันมี TNI Core Value (ค่านิยมหลัก 6 ประการ) ที่ต้องการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ส่งผลให้บุคลากรทุกคนมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนและปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง
  3. ฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับมีความรักองค์กร มุ่งมั่นพัฒนา มีความโปร่งใส ทำให้มีการยอมรับนับถือกันตามลำดับ และในการปฏิบัติงาน สถาบันได้เปิดโอกาสให้บุคลากรในสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข


SHARE :