TNI ได้รับเชิญจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ส่งนักศึกษาเข้าร่วมงาน Japan Seminar on Technology for Sustainability 2021 (JSTS 2021) ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในประเด็นปัญหาทางสังคม และ ทำงานด้วยแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมของวัฒนธรรมหลากหลาย

ในครั้งนี้มีนักศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติของ TNI ได้รับการตอบรับเข้าร่วมงาน JSTS 2021 ทั้งหมดรวม 11 คน  โดยเป็นนักศึกษาจาก Data Science and Analytics (DSA) 4 คน/ Digital Engineering (DGE) 1 คน และ Global Business Management (GBM) 6 คน  เป็นงานสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ผู้เข้าร่วมสัมมนาถูกแบ่งออกเป็น 8 ทีม เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) พร้อมกับประเด็นปัญหาที่เกิดในประเทศของตน รวมถึงผลิตภาพยนต์สั้นแสดงให้เห็นถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขอีกด้วย โดยแต่ละทีมได้นำเสนอในหัวข้อดังนี้ 

Team 1 Education: Solution to Many

Team 2 Between us

Team 3 Earth and us

Team 4 Solving the Waste Problem with SDGs

Team 5 Water and Us

Team 6 Think Green Act Green

Team 7 Seeing Sea-Plastics

Team 8 SDGs-News 

 ในจำนวนนี้มี 3 ทีมชนะได้รับรางวัลผลงานดีเด่นคือ  รางวัลวิจัยดีเด่น รางวัลการนำเสนอดีเด่น และ รางวัล SDGs ดีเด่น ซึ่งมีนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติของ TNI รวมอยู่ในทีมด้วย ดังนี้

 

 

 


ดูวีดีโอเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=5MozkEI1nHw  SHARE :