ศูนย์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะด้านระบบการผลิตแบบ Digital Lean และ การจัดการโลจิสติกส์ (Center of Technology Transfer Digital Lean Manufacturing System and Logistic Management ) สถาบันเทคโนโลยี-ญี่ปุน (TNI) เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ประจำปี 2564 (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2021: NECTEC ACE 2021) ภายใต้แนวคิด ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า: Digital Transformation for Sustainable Manufacturing and Services ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2564 

    โดยนำเสนอผลงาน โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง TNI และ NECTEC ด้านการวิจัย เทคโนโลยี และ พัฒนาบุคลากรทางด้าน Digital Lean Manufacturing เพื่อนำผลงานที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาไปถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษากับภาคอุตสาหกรรม SME ไทย รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางด้าน Digital Lean Manufacturing


ดูเอกสารการนำเสนอเพิ่มเติมตามด้านล่างนี้
SHARE :