รองศาสตราจารย์กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดีและคณะผู้บริหารของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เดินทางไปเยือนสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยได้รับการต้อนรับจากคุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโสสายงานบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ ความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายบริษัทองค์กรของสถาบัน การฝึกงาน การดูงานการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาต่างๆ ที่ตอบสนองกับความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนความร่วมมือในด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดกิจกรรมระหว่างสองสถาบันในอนาคต พร้อมกันนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ  ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ, Food Technology และโรงเรียนมัธยมสาธิตปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

SHARE :