ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ดีเด่น สาขาส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น จากมูลนิธิฮาคูโฮโด ประเทศญี่ปุ่น ในพิธีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565
SHARE :