เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดงาน TNI DAY 2022 พร้อมทั้งเปิดตัววิทยาลัยนานาชาติ (TNIC) อย่างเป็นทางการ และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับองค์กรภาคเอกชน 3 แห่งร่วมกัน ได้แก่ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด, บริษัท แอพพลิแคด จำกัด และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมมือในโครงการต่างๆ ด้านการเรียนการสอน การส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานและสหกิจศึกษา รวมทั้งการฝึกอบรมและการบริการวิชาการร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้ภาคทฤษฎีของอาจารย์ในสถาบันกับความรู้ภาคปฏิบัติของผู้เชี่ยวชาญในองค์กรเอกชน เพื่อนำมาถ่ายทอดให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม และสามารถปฏิบัติงานจริงได้ทันทีที่จบการศึกษา ตอบโจทย์การผลิตบัณฑิตให้มีงานทำ 100% พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล


TNI ร่วมลงนาม MOU กับบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด

TNI ร่วมลงนาม MOU กับบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)

TNI ร่วมลงนาม MOU กับบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด  SHARE :