เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้มีการจัดงาน TNI DAY 2022 ภายในงานได้มีพิธีมอบเหรียญทองเกียรตินิยม ให้กับนักศึกษาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี เป็นผู้มอบ 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. นางสาวชญากชมน  บุญสนอง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   เกรดเฉลี่ย 3.99

2. นายณัฐนนท์ ณ ระนอง         สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ     เกรดเฉลี่ย 3.99

3. นายคุณานนต์  เลิศวิลัย        สาขาวิศวกรรมยานยนต์        เกรดเฉลี่ย 3.86

4. นายณทโชต  หยกสหชาติ       สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า            เกรดเฉลี่ย 3.81

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. นายธีรภัทร  ร่มรื่นสุขารมย์     สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย              เกรดเฉลี่ย 3.97

2. นายปวเรศ  เจียเจริญ           สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เกรดเฉลี่ย 3.94

3. นายธนพล พสกภักดี           สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ             เกรดเฉลี่ย 3.87

4. นางสาวศิรภัทร์  ชุมสาย ณ อยุธยา สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อมวลชน เกรดเฉลี่ย 3.79

คณะบริหารธุรกิจ

1. นางสาวอะยะคะ  โมริ            สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม                เกรดเฉลี่ย 4.00

2. นางสาวศิวพร  อินทรเนตร     สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ฯ                      เกรดเฉลี่ย 4.00

3. นางสาวกุลนิษฐ์  ทวีทรัพย์ประทาน   สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน      เกรดเฉลี่ย 3.99

4. นางสาววริศรา  อเนกธนานนท์       สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น                              เกรดเฉลี่ย 3.97

5. นายวสันต์ ชูเสน                         สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ             เกรดเฉลี่ย 3.90

6. นายณภัทร  ผิวไผ่                      สาขาการบัญชี                                           เกรดเฉลี่ย 3.84

7. นายอภิวิชญ์  ขจรบุญณินทร์        สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์                      เกรดเฉลี่ย 3.81

วิทยาลัยนานาชาติ (TNIC)

1. นางสาวณัฐกมล ถนอมชัยวัฒน์     สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ)      เกรดเฉลี่ย 3.91
2. นางสาวมิโฮะ  ทาคัทซึกะ            สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  (หลักสูตรนานาชาติ)              เกรดเฉลี่ย 3.78
3. นายเอกรัชต์  จบเจนไพร            สาขาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)                                    เกรดเฉลี่ย 3.68SHARE :