สถาบันได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 15 - 17 กันยายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร กรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ สถาบันได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

- ระดับหลักสูตรผ่านมาตรฐานทุกหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี   

- ระดับคณะจำนวน 4 คณะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก                   

- ระดับสถาบัน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.47 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี


โดยสถาบันมีจุดเด่นในภาพรวม ดังนี้

1. ผู้บริหารและบุคลากรมีศักยภาพสูงทั้งแนวคิดที่นำการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตมาเป็นแนวทางในการดำเนินการ และการกำกับการปฎิบัติงาน โดยแต่ละบุคคลได้ใช้ศักยภาพตนเอง เพื่อทำงานในสถาบันอย่างเข้มแข็ง จึงส่งผลให้สถาบันสามารถยกระดับคุณภาพในการพัฒนาการศึกษา มาเป็นสถาบันที่อยู่ในแนวหน้าของการดำเนินการเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพการศึกษาได้

2. สถาบันมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยจำนวนมาก ประกอบกับมีอาจารย์ที่สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือได้อย่างเข้มแข็ง จึงส่งผลต่อผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงในการทำงาน สามารถปฎิบัติงานได้จริงหลังสำเร็จการศึกษาและไม่เป็นภาระกับสถานประกอบการ และสามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศได้จำนวนมาก

SHARE :