เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 มูลนิธิทาคาฮาชิ ภายใต้การสนับสนุนโดย กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) ได้มอบทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา และทีมนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)

หลังจากคณะอนุกรรมการมูลนิธิทาคาฮาชิ ได้มีการพิจารณาและคัดเลือกจากโครงการต่างๆ ที่สถาบันได้นำเสนอ และมีมติให้การสนับสนุนเงินทุนในโครงการวิจัย “พื้นที่จอดรถอัจฉริยะโดย Smart Pole TNI ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีผู้ดำเนินโครงการ ประกอบด้วย นายพีรพัฒน์ รุจิรวณิช ชั้นปีที่ 4 , นายดิศวิช ศรีสำราญ ชั้นปีที่ 3, นางสาวธนพร วัฒนธันยานนท์ ชั้นปีที่ 3 และ ดร.ปราณิสา อิศรเสนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

โดยมี รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา, รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา และทีมนักศึกษาได้ร่วมพูดคุยถึงการดำเนินงานของโครงการวิจัยให้กับคณะอนุกรรมการมูลนิธิทาคาฮาชิ  ณ ห้องประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น SHARE :