เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Malaysia-Japan International Institute of Technology (MJIIT) โดย รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา ให้การบรรยายเกี่ยวกับ International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR 2023) โดยเฉพาะการบรรยายในหัวข้อ Language Processing in Data Analytics และ Computational Intelligence and Transportation Systems, ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ บรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติ (TNIC) และ Prof.Dr.Ali Selamat คณบดี MJIIT บรรยายเกี่ยวกับ Malaysia-Japan International Institute of Technology รวมทั้งได้มีการร่วมหารือประเด็นการวิจัยและกิจกรรมทางการศึกษา, การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และทุนการศึกษา นอกจากนี้ MJIIT ได้เยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน  ได้แก่ 

1. คณะบริหารธุรกิจ : Digital Lean Manufacturing System and Logistics Management Academy, Smart Logistics Center

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ : Industrial Automation

3. วิทยาลัยนานาชาติ (TNIC) : Data Science and Artificial Intelligence Laboratory, Digital Engineering Laboratory


SHARE :