สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) และ Japan Information Engineering Trade Center (JIET) ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์ในการรับนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เข้าทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นหลังจากจบการศึกษา และได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ของนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมและการฝึกงาน โดยมี รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี TNI และ Mr. Kenji Minamide, JIET Chairman ลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565  
SHARE :