เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) และ Chitose Institute of Science and Technology (CIST) ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนนักศึกษา และการวิจัยร่วมกัน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน ได้แก่

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ : Workshop and Industrial Automation.

2. วิทยาลัยนานาชาติ : Data Science and Artificial Intelligence Laboratory and Digital Engineering Laboratory. 

รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี TNI และ Prof.Dr. Yoshikazu Miyanaga, อธิการบดี CIST ลงนามร่วมกัน
SHARE :