รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี และรศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา, รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณจิระพันธ์ อุลปาทร นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในโอกาสเข้ารับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยเข้ารับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายพลากร สุวรรณรัฐ (องคมนตรี) ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
SHARE :