รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและจัดหาทุน และรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ปัณณทัต จอมจักร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะ เข้าพบ Mr.Yoshihiro  Sakanushi, President of NMB-Minebea Thai Ltd., NMB Singapore Ltd. and Minebea (Cambodia) Co., Ltd. ได้ร่วมหารือด้านการวิจัย ด้านงานวิชาการ และสหกิจศึกษา รวมถึงเยี่ยมชมบริษัท NMB-Minebea Thai Ltd. ณ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566
SHARE :